KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


Mehmet Zorlu Eğitim Sağlık Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (“Vakıf”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine azami özen göstermekteyiz. Bu kapsamda, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hakkında kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında Veri Sorumlusu olarak sizleri en şeffaf şekilde aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz.

İşleme Amacı

Kişisel verileriniz, eğitim, kültür, sosyal aktivite vb. alanlarda öğrencilerin gelişimine katkıda bulunulması amacıyla çalışmalar gerçekleştirilmesi, Vakfımız tarafından eğitim, seminer, etkinlik vb. organizasyonların yapılması, burs ve destek programlarının sağlanabilmesi, Vakfımıza ilişkin tanıtım, teşekkür, bilgilendirme ve duyuru gibi amaçlarla iletişimler yapılması, istatistiki veri toplanması, bağış ve gönüllülük çalışmaları gerçekleştirilmesi, Vakfımız ve Vakfımız ile ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari emniyetinin sağlanması, Vakfımız nezdinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi amaçlarıyla Kanun’un 5 ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir.

Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz, yukarıda yer alan amaçlar dâhilinde Kanun’un 8 ve 9. maddeleri uyarınca Zorlu Holding A.Ş. (“Zorlu”) ve yurtiçi ve/veya yurt dışında bulunan Zorlu grup şirketleri ve bağlı ortaklıkları ile hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, anlaşmalı olduğumuz üniversitelere, yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir.

Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Vakfımız tarafından işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan, internet sitemiz, üniversiteler vb. kanallar aracılığı ile otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Vakfımız, kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, Vakfımız, Veri Sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlem ve Taahhütler

Vakfımız,

• kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
• kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
• kişisel verilerin muhafazasını

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Vakfımız elde ettiği kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile ilgili yasal mevzuata aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,


haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde Vakfımızın Levent 199, Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İstanbul adresine yazılı olarak, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da varsa Vakfımıza daha önceden bildirdiğiniz ve Vakfımız sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile kvkmzv@zorlu.com adresine iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Veri Sahibi tarafından iletilen taleplerde, veri sahibinin adı, soyadı, başvuru yazılı ise imzası, TC kimlik numarası ya da yabancı ise uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilecek olması halinde on sayfaya kadar ücret alınmayacak olup, Vakfımızın on sayfanın üzerindeki yanıtlar için mevzuatın öngördüğü ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Başvuruya verilecek yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise Vakfımız, talepte bulunan Veri Sahibi’nden kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret talep edebilir.

Metin’deki Değişiklikler

Vakfımız, işbu Metin’de yer alan hükümleri dilediği zaman yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Vakfımızın değişiklik yaptığı hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BAŞVURU FORMU